tirsdag den 20. maj 2008

6th Eastern European eGovernment Days - Transfer East


This event is a joint initiative led by the Austrian Forum eGovernment/OCG and EPMA CZ.
http://www.epma.cz/6-sup-th-sup-eastern-european-egov-days-2008-in-prague.html.

The purpose of the seminar was originally to help speed up the IT development in Government in the Eastern European countries. but after just 6 years it becomes rather obvious that some of the 'new' EU countries are doing quite well and some have in fact made astonishing progress in some of the key areas, where the 'old' Europe may be bound by a lot of silo-thinking.

The individual presentations can be found by downloading the program in PDF-format from above homepage.

The 'pre conference' delt with 2 key areas: Customer centric service provisioning and 'advanced eGovernment Information Service Bus'. A number of interesting projects were presented, and although it was relatively deep technically oriented, it focused on different aspects of solutions and cross-country collaboration.

One of the most interesting presentations during the plenary sessions, was the one made by David Broster from EU, Head of the eGovernment Unit, DG INFSO.

http://www.epma.cz/Docs/EEEGD08/Plenary_II_Broster.pdf

He is very much concerned, as I am by the implications of web 2.0 in Government, and he is similarly very much up-to-date on IBM's collaborative tools, which he intends to pilot in EU.

I have had the pleasure to participate for the last 3 years as a speaker, this time on the topic of web 2.0 as an new emerging tool for Government. Together with my assistant, Michael Hvass, we presented the paper, that can be found at http://www.epma.cz/Docs/EEEGD08/pragmhvasssdo2008.pdf

Michael is a student at the Danish IT University and has been working together with me on eGovernment since last autumn. He has just started on final Masters' Thesis.

We followed a number of the many presentations, and our joint conclusion was that to our great surprise, nobody really mentioned SOA as an issue or a solution. In stead almost any presentation mentioned 'interoperability', 'breaking down silos', 'need for standards'. And also several presentations referred to the EU initiativeto create a pan-european interoperability framework. Even if EU as such cannot dictate national initiatives, the DGINFSO and IDA are very much focused on how the EIF, as it is called, can be applied. Instead of talking about 'Enterprise Architecture' or SOA, the EIF can be seen as a totality, encompassing both the structural aspects including the organisation of tasks, plus the need to have a common understanding on terminology, semantic aspects, as well as the common syntax.

See http://europa.eu.int/idabc/3761

More and more examples on application of this framework will in our opinion after a while put a pressure on national standards as it will be impossible to work with 2 sets of interoperability standards, one for Pan European areas and one for national.

The main original purpose on the Eastern European eGovernment Seminar, to transfer best applications from West to East is in fact an initiative led by the Danish Technology Institute. They have given out recently a handbook on G2B Practice Handbook: http://www.transfereast.net/

A relatively small number of advanced applications have been recommended as suitable to transfer; and I must say that during my 38 years in Government and eGovernment, I have only seen extremely few examples on succesful export of eGov applications - The Danish Central Persons Register was such an application 20 years ago. and if you look at the Technology Insitute's booklet, it is generic things like Digital Signature, the UK Knowledge Network , The Norwegian Bronnoysund register solution ALTINN (Everything In) - a joint forms entry and archiving solution (now under complete revamping), the Danish DOIP - eprocurement Marketplace, that really had a touch time getting off the ground as a market place, and then one of the only truly pan-european solutions, ETHICS - Electronic Tender Handling, Information and Communication Systems solution. ETHICS was originally developed in a cooperation between the IBM Business Partner Innovasion http://www.innovasion.dk/ and SKI, the Dansih public tendering organisation, but now ETHICS is owned 100% by Innovasion and IBM has a global marketing agreement with them. This has resulted in a lot of interest, and ETHICS is now covering all of Slovakia's public tebndering for central Government. http://www.epractice.eu/cases/ethics

So it will be exciting to see if this sucess now spreads to the neighbouring countries, Hungary, Czech republic, Austria, as the eeegiv seminar and the Danish Technology Institute is doing a great job of marketing our flagship procurement solution.

torsdag den 15. maj 2008

Sundheds- og Velfærdsteknologi


I den perlerække af aktiviteter på ældreområdet, der har set dagens lys siden Teknologirådets rapport sidste år om teknologi i ældreplejen – Ny Teknologi i ældreplejen – (download rapporten på http://www.tekno.dk/subpage.php3?page=udgivelser/download.php3&toppic=udgivelser ), har en række aktører meldt sig på banen med spændende projekter, og KL og Ingeniørforeningen er gået i brechen med det nye buzz-word: Velfærdsteknologi. (Se wikipedia for en definition: http://da.wikipedia.org/wiki/Velf%C3%A6rdsteknologi )
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/nyheder/nyheder-udefra/2008/kl-og-ida-vil-satse-paa-velfaerdsteknologi . ATV, en række byer, teknologisk institut m.v. har grebet udfordringen.

Århus kommune afholdt den 14. maj et seminar om sundheds- og velfærdsteknologi med særligt fokus på hvilke muligheder, der ligger i Århus regionen.
Efter indlæg fra kommunens erhvervschef, Jan Beyer Schmidt-Sørensen, kontorchef Ivan Kjær Lauridsen og Erik Sejersen fra region Midtjylland fulgte en række udmærkede inspirationsoplæg: Knud-Erik Hilding-Hamann fra Center for Analyse og Erhversfremme, Teknologisk Institut, Prof. Hans Nygaard om fremtidens teknologi på sundhedsområdet, og Claus Nielsen fra KL med et visionært indlæg om hvad Velfærdsteknologi egentlig var for noget.
Marian Popp talte om medarbejdernes arbejdssituation, og hvordan teknologi kunne tænkes at medvirke til at mindske nedslidning og gøre SOSU jobbet spændende, og endelig talte Erland Winterbergh fra Zealand Care om deres syn på mulighederne for at anvende teknologi til kronikere, hjemmeboende. Til sidsy præsenterede Per Leth Jensen, Systematic (http://www.systematic.dk/uk ), et samarbejdsprojekt med Delta http://www.delta.dk/ og Coloplast om Intelligent plaster, der ved hjælp af Zigby-kommunikationsstandarden kunne overføre kontinuerte målinger til en mobiltelefon.

De tilstedeværende dækkede et bredt spektrum af folk fra Århus kommune, Alexandra-insituttet , IBM’s sundhedsafdelng Acure (http://www-05.ibm.com/services/dk/gbs/healthcare/ ), CSC Scandihealth, Cowi, arkitektskolen, region Midtjylland, Teknologisk Institut.

Diskussionen i grupperne afstedkom mange interessante kommentarer og observationer.
Blandt barrierne er naturligt nok manglen på funding, manglende samspil mellem de mange aktører, borgernes frygt for overvågningssamfundet, manglende viden om de eksisterende muligheder.

Erland Winterberg udtrykte det meget klart, at der var alt for mange projekter, der bare forblev piloter, som alle sammen opfandt den dybe tallerken, men ingen massive udrulningsprojekter.
Teknologien for en lang række områder findes. Jeg nævnte her bl.a. blodtryksmåling, vægt (som vi gennemførte forsøget med Eldercare), Diabetes-dagbogen (samarbejde med region syd og Odense), KOL, med Medcom’s ’taske’ med måleinstrumenter og kommunikationsudstyr. Så vi efterlyser ’massive’ implementeringsprojekter på det, som andre kaldte ’lavthængende frugter’.

Andre omtalte robothjælpemidlerne, som bl.a. fremført af Teknologisk Institut (http://ing.dk/artikel/86725 ), MEN Claus Nielsen var nok den, der mest radikalt så på sagen. Han opfordrede til, at man ’glemte’ sundhedsteknologier, det, det drejer sig om er massiv forebyggelse, og handicappedes velfærd er også en klar del af målgruppen for Velfærdsteknologi. Han foreslog, at man tænkte i hele bydele og byggerier og startede med at lave et plejehjems-experimntarium, og så satte forskning i gang om ’smart homes’ i den videste forstand.


På spørgsmålet om frygt for overvågning henviste jeg til den rapport, som de samarbejdende teknologiråd som en del af EU’s 7. rammeprogram er ved at lægge sidste hånd på, som netop anviser veje og muligheder for at opnå beskyttelse af personlige data. Mere om dette i en senere blog.

Jeg fremhævede som Erland, at der ER masser af intelligente apparater til rådighed, og at det, der var vigtigt var, at man lagde sig fast på en robust og fremtidssikret infrastruktur med anvendelse af de åbne standards, der er kendte i dag, og som muliggør at mange små leverandører kan udvikle udstyr, der ’passer’, at man overholder sikkerhedsstandarderne, og at man giver mulighed for at udvikle særlige services.

Direkte adspurgt på hvilke aktioner folk vil tage, svarede Erland Winterberg, at Zealand Care nu er blevet så frustrerede over, at ingen kommuner vil sætte storskala forsøg i gang, så de nu er ved at lave en business case for på helt privat basis at tilbyde monitorerings hot line og udstyr, som private i eget hjem selv kan abonnere på.

Margrethe Bogner, der er udvalgsformand og medlem af Århus Byråd http://www.margrethe-bogner.dk/ , og som har været aktiv i udarbejdelsen af handlingsplanen for kronikere, et samarbejde mellem region midt og Århus kommune, (http://www.rm.dk/sundhed/kronisk+sygdom ), efterlyste ganske enkelt nogle ordentlige benefit/cost analyser for området, hvad kan vi spare og hva’ koster’ed? For der var ingen, der havde noget imod ideen om smart homes og smart jobs, men virksomheder og det offentlige må gå sammen om at opstille kalkulerne.

At der er sat store midler af i landet til ’velfærdsteknologi’ er glædeligt, vi skal blot undgå at havne i den samme fælde som da hvert amt begyndte at udvikle sine egne EPJ-dialekter. Der ER standarder, der er EU-standarder (http://europa.eu.int/idabc/3761 ) , som vi bør lægge til grund for den udrulning, som nu start forhåbentligt kan begynde at tage fart.

Præsentationerne fra dagen blev lovet tilgængelige på et senere tidspunkt.

fredag den 9. maj 2008

Beredskabssymposium - når krisen kradser..

Torsdag den 8. maj afholdt Forsvarsministeriet og Militærteknisk Forening sammen med ingeniørforeningen i Danmark en konference med fokus på samordning af det danske katastrofe-beredskab. I sig selv en overraskende debat, da Terma sammen med Økonomistyrelsen i disse måneder er i færd med at rulle SINE-kontrolrumsløsninger ud. Terma's løsning, der spiller sam-men med Intergraphs GIS_løsning, vedrører styring og koor-dinering af TETRA-nettet, der iøvrigt leveres af Motorola, der vandt selve radiokommunikationsnettet for en 8+2 årig periode.

SINE er radiokommunikation mellem indsatsenheder fra de 'Blå Blink', men giver altså, som Forsvarsministeriet åbenbart er helt enige i, ikke svaret på nonnens bøn om hvordan man skaber et samlet overblik på tværs af de 135 krisestabe, der i en national katstrofesituation kommer i spil.

Dette forhold var vi i Teknologirådets bestyrelse meget opmærksom på, og der er udgivet to rapporter om emnet, den første hed: Katastrofeberedskabet mangler klar kurs: http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1376&language=dk&category=6&toppic=kategori6
og den anden efter en konference i Januar med titlen: Danmarks nye katastrofeberedskab under lup - en lang række tiltag er nødvendige, hvis SIkkerhedsNEttet skal leve op til forventningerne: http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1474&language=dk&category=6&toppic=kategori6

Det var heller ikke en del af Økonomistyrelsens kravspecifikation, der koncentrerede sig om selve Tetra-nettet og de faste kontrolrum. Til brug for tværgående kommunikation ved hjælp af internet-teknologi har IBM den såkaldte VoC-løsning, der bygger på IBM's collaboration Suite og Dynamic Team Management/Tivoli Directory Integration, der gør det muligt dynamisk at sammensætte diskussionsgrupper og etablere virtual teams rooms mellem medarbejdere, der sidder i adskilte organisationer, og som i en krisesituation skal samarbejde. Løsningen er implementeret i en række steder i USA (New Jersey Police, Missouri), har været anvendt i forskellige sammenhænge, bl.a. til Olympiaden i Athen, VM i fodbold i München og er nu i efteråret blevet installeret som basis for emergency operations i Sydafrikas hovedstadsprovins.

Mødet i IDA var særdeles interessant, det fremgik at forsvaret ikke ser SINE som noget som helst endegyldigt svar på behovet for fælles situationsoverblik og kommunikation, især Vicebrandchef Søren Brydholm fra København havde de store visioner om dynamisk kommunikation, men også Hjemmeværnets repræsentanter og Michael Flagstad fra forsvarskommandoen havde interessante synspunkter.

Af debatten blev det meget klart, at der er et behov for hurtigt at identificere løsninger, der kan skabe overblik, hvor man nemt kan få adgang til beredskabsplaner, og hvor man kan benytte det operative system også til at gennemføre omfattende øvelser.

Det var en overraskelse for flere, at de nationale sundhedsmyndigheder ikke har sæde i de to øverste krisestabe, og at man på lokalt niveau ikke har faste repræsentanter. Overlæge Annlize Troes fra Sundhedsstyrelsen redegjorde fint for hvilke opgaver, der ville være vigtige: fugleinfluenza, husdyrepidemier, andre epidemier m.v.

Der er ingen tvivl om at behovet for tværsektoriel kommunikation, herunder ikke mindst at kunne inddrage kommuner og sygehuse samt hele transportsektoren og forsyningssektoren i et fælles kommunikationsnetværk, kommer til at spille en meget stor rolle i debatten fremover.
Et af de tilbagevendende problemer er, at militæret og efterretningstjenesternes netværk skal være fysisk adskilt fra ekstern adgang, og indtil en reel teknisk løsning er fundet, er det altså ret vanskeligt at dele billeder, video, kort information.

Global Resources Status Report 2008 - Dystopi eller realitet?

Den hollandsk baserede organisation Indus Corporation ( http://www.induscorp.nl/ )har netop udsendt sin foreløbige og usædvanlige dystre rapport om klodens tilstand og vores naturgivne ressourcer.

I management summary fremgår det, at vi får de vigtigste råstoffer har paceret 'peak' og vi nu må indstille os på en stadig mere problematisk fremtid.

"The size of the World population we cannot steer.The prosperity demand of the World population we cannot steer. The size of the natural resources we cannot steer. The facets we can steer are technology, organizational model, production processes and capital. And as a World Community we are good in all four.
Very good. We need renewable energy capacity, both remote and
domestic. We need financial structures these changes and investments."

I noten fra Induscorp skriver de:

Soren,
Hereby I send you a (pre-publishing) copy of Global Resources Analysis (more specific: Volume I - Situation 2008). To describe the whole report in an one long nutshell line: more people on earth, more purchase power on earth, less energy on earth, less resources on earth, higher prices for everything everywhere, negative economic growth in the whole Western World, lower economic growth in the Emerging World and higher economic growth in the energy and commodities surplus nations of Former USSR, Middle East and Africa.

Demand up, supply down: prices up. This in a time where the oil prices are around/above $ 120 (even in the traditional due less demand by low oil prices characterised month May), CNN's her main themes are the Global Food Crisis, the Global Energy Crisis and the Global Credit Crisis and U.N. Secretary-General Ban Ki-moon have said that the world must urgently increase food production to ease sky-rocking prices and that he is pledged to set up a task force for this (link to article on www.bloomberg.com).

Also in a time where politicians doesn't really understand the energy situation yet: Senator Clinton thinks that there is an energy complot set up by the BigFive (but Exxon for example only controls 3% of global production). Senator McCain thinks that giving a fuel tax holiday will turn global energy markets around (more demand, will give lower prices?). Both republicans and democrats (but also leaders in other nations) don't understand that's there is a global energy crisis growing in a very fast speed. The nations in Emerging Markets has worked last years themselves to their place in the economical sun and this accelerate the global energy demand severely. Demand that (more and more) simple outstrips the declining global supply. The oil demand of 'the old world' simple doesn't effect prices anymore as it did: these days the demand out of the new world dictates the prices, and they have the money to buy it.

The leaders of the new energy surplus nations starts to understand the consequences of the energy crisis. The leaders of the old energy deficit nations don't understand it yet. When oil majors by oil price levels of above $ 100, their mega profits earned by these high prices spend on re-purchasing own stock instead of investing it in new oil exploration, you know something is going on. The founding family of Exxon has last week critized the Exxon board on this (link to article on www.ft.com) with the message: if oil is running out, do what you're paid for: go explore other energy sources: adjust to new situations or give you seat to someone who can do that. The intensity of the energy problem diverge per global region. China has only 12 days of coal (70% of her energy demand is generated by coal) in stock and their coal inventories decline currently with an 3 days per month rate (link to article on www.news.com.au), bringing them in serious trouble within 4 months and give sky-rocking coal prices worldwide: they will buy anything for any price. South Africa is already a full year in severe energy shortages (power distribution is simple not 24/24 per day available).

The severe price rise of coal (much more intense than oil) are the forgotten issue in almost all global media. Coal is becoming in rapid speed to most expensive power generation option by the large increasement of coal fired power plants. The North Sea oil output peaked at 2.8m barrels a day in 1999, and last year this output was down by almost 60% on that peak.

Draining the West European economies again with wealth export to foreign nations by their energy imports, like the energy imports also severely already drain the US economy. Although the attached version is still the raw/draft version (the final draw up will be done in the next weeks) I hope you'll enjoy it and learn a lot of it in terms of economic and technological perspectives. Supporting website, videochannel and imagechannel are also in production. Just like Volume II (Action Plan 2008) and Volume III (Finance Model 2008).

In the second half of 2008 there will be a world media tour of several teams of economic / political / environmental / development specialists (World Energy Tour), followed by a global seminar (World Energy Summit). In the first half year of 2009 there will be a global broadcasted Live Energy festival. In the second half year of 2009 both the release of a documentary and a feature movie (as the next phase on the An Inconvenient Truth story). Global Resources Analysis will be published in local languages in almost any country of the world. Several documentary and feature film makers already use it as their script reference. Many universities have put it on their advised booklists for economic, societal and/or governmental programs and use it for special PeakEnergy / PeakEverything lectures and seminars.

Many media are following the successful 'energy special' and 'food special' formula of CNN. Many universities are planning 'global resources', 'global food' and 'global energy' theme days under popular names like 'war on food', 'war on energy' and/or 'war on resources'. Almost every city is initiating a local energy department. Many cities also initiate a food department (like the all already have water departments. Almost each government is planning the initiation of a special dedicated energy department. The Global Resources Analysis report describes the PeakOil / PeakCoal related issues/effects/dangers for companies, households, economies and thereby governments. What will happen with economies (and therefore also with both households and governments that are funded by these economies) if cheap and abundant oil has gone? That PeakOil will change completely our current completely on cheap energy based economy is evident.

You can starting to address both internal (first line) and external (second line) PeakOil related issues/effects/dangers that threatens jobs and investments, just by circulation of this report. Free circulation must be done unchanged. Changed/customized circulation (with an own logo/introduction/foreword and even with own layout/images/text changes could be done low quality digital (fast/cheap) or in high quality print (impressive/representative). If you want to download a more high resolution copy (which is therefore bigger in digital size) than the attached low resolution copy: a more high res copy can be found on www.induscorp.nl/downloads).

With just a simple circulation/forward of the report, you can reduce the internal/external effects of these PeakOil related issues, impacts and dangers. This way severely downsizing the operational risks outside the organization in times of PeakOil / PeakCoal / PeakEverything (also called PeakX). Soren, I hope you like the report, feel free to circulate the report digitally to anyone you wish to do so, or put a copy for download on the web. If you want production of customized layouts/versions, or just the copyrights for own printed/digital customized versions, than contact me so that I can arrange this for you. See this draft as a RFC (Request For Comments). I really like to receive your feedback/comments (also those of the people you maybe forward this report to), so that the GRA2008 improves itself (grows further) during time. Regards, Gijs B. Graafland. P.S. As an example (of both practical impact and the specific solution) of a by PeakOil caused change: Take a quick look at www.growindus.com (fresh food production within/nearby cities, in/after PeakOil).

Jeg sendte dette til min gode ven og kollega, Henning B. Nissen, der altid har interesseret sig varmt for emnet. Og hans svar kom prompte. I løbet af 10 minutter var hans konklusion klar:

Hej Søren,
Peak Oil (eller Peak Energy) og hvorledes dette vil påvirke resten af vores liv (og vore børns) er et emne, der har optaget mig særdeles meget de sidste tre år efter at jeg faldt over en præsentation av Matt Simmons på: http://www.simmonsco-intl.com/research.aspx?Type=msspeeches

Den nævnte rapport er ren hyggelæsning sammenlignet med dem, der forsøger at vurdere, hvad energimanglen vil komme til at betyde i praksis: "the end of civilisation as we know it - and in our time" Jeg er desværre enig i den konklusion og tror, at vi har passeret det materielle toppunkt og er permanent på vej mod dårligere og dårligere tider. Det kan vi tag en snak om en sen aften - eller flere. Der ikke så meget vi kan gøre ved det - andet end at lægge sine investereringer i energi- og fødevareforetagender og håbe, at det giver kroner til at eksistere for i en verden, hvor alt bliver dyrt og knapt. Det er utopisk at tænke sig , at det olie og kul, der kan graves op, ikke vil brugt lige så hurtigt, som den kan graves på - uanset hvad der besluttes politisk. Og så er det ligegyldigt om man benytter eufemismen "CO2 reduktion" eller skifter over til at tale om det samme og virkelige problem: energimangel. Hvordan tror du at de trafikinvesteringer der besluttes i dag (bro til Tyskland, udvidelse af lufthave, etc) ser ud om få år. Det er fejlinvesteringer, som man vil ryste på hovedet af om ganske få år. Men der er lang vej for at få politikerne til at melde ud med realistiske planer, da disse for at have en minimal effekt, skal være meget drastiske.

Regeringens grundlag for trafikprognoserne opererer eksempelvis med oliepriser for i dag, der er under halvdelen af hvad de rent faktisk er og om 30 år stadig er billigere end de er i dag. Det er mest sandsynligt, at der om 30 år ikke har været olie til privatbilisme i 20 år, hvilket betyder, at det er ligegyldigt, hvad prisen er set fra en bilists synspunkt. - der er meget lidt trafik - og trafikken er skiftet tilbage til tog og skibe. De, skal køre en mejetærsker og købe kunstgødning, skal sikkert betale mindst 1000 $/barrel i stedet for dagens 124 $/barrel. 1000 $ burde allerede i dag betragtes som billigt i betragtning af oliens reelle værdi. I dag koster en kop olie under 1 krone - kan du købe andet flydende, som du kan hælde op i en kop og som er billigere - citronsodavand, øl, espresso, etc? - næh.

Og så taler vi den mest energirige og uundværlige væske som findes, som er stærkt efterspurgt og har en begrænset mængde, er en forudsætning for fødevareproduktion, for den fortsatte eksistens af de fattigste 4-5 milliarder mennesker, etc. Dagens oliepris er således latterlig lille - og den bliver med garanti snart meget højere. Hvordan tror du eksempelvis at finansvæsenet kommer til at fungere, når det erkendes bredt, at den økonomiskeaktivitet med 100% garanti er mindre det næste år end indeværende år? - og dette fortsætter i al fremtid. Jeg er i hvert fald ikke investor og ønsker ikke at låne penge ud - hvordan skulle værdierne til tilbagebetaling kunne skabes? Det system bryder totalt sammen.

Et par links om emnet http://www.energybulletin.net/news.php

og et mere eksotisk http://www.lifeaftertheoilcrash.net/BreakingNews.html

og du kan af mig låne en ret god video om Peak Oil, hvis du tror du ikke mister modet helt af dette Dong har et spændende projekt med elbiler, "Project Better Place", http://www.projectbetterplace.com/ men det ændrer ikke ved at bilerne skal produceres og at olie indgår i alle led af produktionen - og at olien måske skal reserveres til andre formål (politi, militær, fødevareproduktion)

Der er stof til mange dages filosoferen i dette emne - men det kræver unægteligt et optimistisk sindelag at beskæftige sig med emnet.

Med venlig hilsen,
Henning B. NissenKøbenhavns Kommunes projekt om 'Det gode Ældreliv'

Møde i Bellacentret den 6.5


(se http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/aeldreliv)

I forbindelse med udstillingen af hjælpemidler til handicappede 'Health & Rehab' i Bellacentret, afholdt Københavns Kommune en briefing om de projekt, der under midlerne fra 'Brugerstyret Innovation' har fået tildelt 5.3 mio til at identificerede nye muligheder for at forbedre tilværelsen for ældre. Kommunen har udset sig plejehjemmet 'Sølund', og præsenterede resultatet af en første 'behovsundersøgelse', der kortlagde hverdagen og problemstillingerne for beboerne.De er typisk over 80 år, bor i gennemsnit 3 år på plejehjemmet.

På mødet præsenterede kommunen ønserne om frem til 2011 at kunne lave et samarbejde med et antal private virksomheder, der med hjælp af kreative teknologier og nye serviceideer kunne forbedre tilværelsen - og - må man formode - også kunne imødegå det stigende behov for arbejdskraft, som er uundgåeligt, samtidigt med at omkostningerne konstant er under pres.Under diskussionen fremgik det, at man dels havde tænkt på at indrage hele behandlingsforløbet også - så selv om beboerne ikke direkte så det som et problem, var hele medicineringsspørgsmålet klart af interesse. (Fejlmedicinering, udskiftning af medicin, sikkerhed for at den er indtaget etc.).

Og på spørgsmålet om de ældre havde ytret ønske om en let mulighed for at kommunikere med omverdenen,børnebørn eller tidligere vennekreds, svarede man også meget positivt, at det ville man gerne se på.Der var også forståelse for, at selvom plejehjemmet med dets 300 beboere udgør et 'beskyttet' testcenter, så forstod man godt, at private virksomheder nødvendigvis måtte satse på løsninger, der havde et bredere marked, herunder f.eks. kronikere i eget hjem (diabetes, COLD, Astma, Hypertension, Gigt, Depression, faldtendens..)Forløbet bliver nu at de virskomheder, der er indbudt - herunder IBM -kan komme med gode ideer og tilhørende forslag til projektforløb. Peter Lundkvist fra ACURE og jeg følger forløbet og vurderer hvilken rolle IBM kan have i dette .

Sammenholdt med det langsigtede behov for at hjlpe folk til at blive boende i eget hjem længst muligt, er ideen om at teste løsninger på et plejehjem, for beboerne er absolut svage, måske ikke så optimal, på den anden side tvinger sådan et projekt jo til at være meget omhyggelig med en pædagogisk udformning af løsningerne, så det bliver så simpelt som muligt. Og så har projektet jo den fordel, at der her konstant er personale omkring patienterne, så eventuelle 'børnesygdomme' i løsningerne vil kunne overvåges og afhjælpes.
Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af dette projekt.


Se link til udstillingen i Bellacentret : http://www.rehab-scandinavia.com/index2.asp

Teknologi i ældreplejen


Teknologirådet udgav sidste år en rapport 'Ny Teknologi i Ældreplejen' der fokuserede på hvordan det kan være muligt at kombinere ønsket om at beholde flere ældre i eget hjem så længe som muligt med den stigende mangel på arbejdskraft, som specielt i plejesektoren snart vil være mærkbart. (Se http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1339&toppic=kategori7&language=dk )

Fra IBM's side har vi i de sidste år gennemført en række pilotprojekter for at afprøve teknologi og ikke mindst finde ud af, hvilke løsninger, som borgerne/patienterne kan bruge og forstå.
I lyset af de kommende års ressourcemangel på området, er det på øge tid også i større skala at se på problemstillingen. Mere end 50% af alle ældre over 65 lider af een eller flere kroniske sygdomme, og en af hovedopgaverne er at finde teknologier, der kan hjælpe folk til selv at mestre disse kroniske sygdomme. Nogle metoder er relativt billige: COLD-patienter kan f.eks, for en begrænset udgift lave videokonferencer med lægen, når lungekapaciteten skal måles, og så samtidigt benytte udstyret (kamera på en alm. PC) til at kommunikere med venner og familie. I Odense arbejder man intenst med Region Syd på at støtte en gruppe diaketes II patienter med on line diabtes dagbøger for vægt, blodsukker, motion og kost, og i Århus gennemførte vi sidste år sammen med Alexandra instituttet en projekt for at måle vægt og blodtryk som et pilotprojekt for en gruppe ældre (adskillige af dem over 80 år). Det var vældigt positivt og kanfindes på TV2's hjemmeside.

I Næstved gennemførte vi for 2 år siden 2 pilotprojekter sammen med Næstved Kommune, ITU og Falck, som gik på indsamling og analyse af data for 2 grupper patienter: En gruppe med forhøjet blodtryk og en gruppe med tilbøjelighed til at falde. Kan man ved en løbvende overvågning forhindre blodpropper og dermed lammelser, opnår man naturligvis store forbedringer i livskvalitet med også oplagt mange besparelser for kommunen, der ellers skal tilsætte intensiv pleje. Tilbøjelighed til at falde er ikke en diagnose som sådan, men et resultat af mange ting: fejlmedicinering, væskemangel etc. Brækkede hofter er en af de 6 store 'dræbere'. Forsøget gik ud på at gruppen med hypertension fik løbende resultater i form af 'godt, uforandret, lidt værre' - mens plejepersonalet kunne se detaljerne og træffe de rigtige valg. Gruppen med faldtilbøjelighed blev udstyret med en kasse med 3 gyroskoper, udviklet af ITU, som kan analysere legements bevægelse gennem rummet og især om man begynder at slingre. Det sidste kan man sp forebygge med et interaktivt video balanceprogram i form af et berøringsfølsomt 'tæppe' foran fjernsynet, hvor man så skal stå, flytte benene, holde balancen. Det genopbygger tilliden til egen balance.
Så løsningerne virker - nu skal man så igennem det rigtigt svære for kommunerne: Prioritere indsatsen, finde ud af hvordan man vil organisere sig for at hjælpe folk, prioritere de særlige risikogrupper, man først vil gå efter.